การระบุค่าลักษณะเฉพาะของวัสดุโดยใช้วิธีเชิงตัวเลขและการทดลอง

Publish Year International Conference 1
2016 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Meshless Methods and Image Matching Technique using SIFT for Full Field Stain Measurement: Simulation Approach", Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2016, Sapporo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2015 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีวัดการขจัดโดยการใช้เทคนิคการจับคู่ภาพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 3 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการจับคู่ภาพสาหรับการวัดค่าความเครียด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย menett 29, 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย