การตรวจหาและการจำแนกชนิดเลือดด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลในริ้นฝอยทรายในจังหวัดสตูลและสงขลา ประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา ชูเชิด, exยุทธนา สามัง, "IDENTIFICATION OF MAMMALIAN BLOOD MEALS FROM SERGENTOMYIA (PARROTOMYIA) BARRAUDI (DIPTERA: PSYCHODIDAE) IN SONGKHLA PROVINCE,SOUTHERN THAILAND", Southeast Asian J Trop Med Public Health, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 991-995
2018 exสุชาดา ชูเชิด, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "NOCTURNAL ACTIVITY OF PHLEBOTOMINE SAND FLIES IN SATUN PROVINCE, THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health , ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 383-390
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา ชูเชิด, "Nocturnal flight activity of phlebotomine sand flies caught by different lights in traps in Satun province, Thailand", Australian Entomological Society 47th AGM and Scientific Conference and Entomological Society of New Zealand – 2016 Conference, 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, Melbourne, Victoria เครือรัฐออสเตรเลีย