การประยุกต์การค้นหาแบบพร้อมกันสำหรับความผิดปกติในสารสนเทศมนุษย์พันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, exSathapat NAVAPANITCH, exChidchanok CHOKSUCHAT, "PARALLEL PATIENT KARYOTYPE INFORMATION SYSTEM USING MULTI-THREADS", Applied Medical Informatic, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, exChidchanok Choksuchat, "Improving Cytogenetic Search with GPUs Using Different String Matching Schemes", Advanced Data Mining and Applications, 12 - 15 ธันวาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย