โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการผลิตหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด (ระยะที่ 2)