การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง