การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์จำพวกกรดบนโลหะคอปเปอร์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดอิเลคตรอนระหว่างโลหะนี้กับตัวรับอิเลคตรอน