อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนาคตภาพของครูอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 317-328
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประมวลสาระสำคัญในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของประเทศไทยในอนาคต", การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 1 , 24 - 25 พฤศจิกายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย