การศึกษาการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA โดยเชื้อ Laceyella sacchari สายพันธุ์ LP175 ในการหมักแบบแห้ง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exธนศักดิ์ ล้อมทอง, exศรีสุดา หาญภาคภูมิ , "Co-production of poly(L-lactide)-degrading enzyme and raw starch-degrading enzyme by Laceyella sacchari LP175 using agricultural products as substrate, and their efficiency on biodegradation of poly(L-lactide)/thermoplastic starch blend film", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 104, ฉบับที่ 104, ตุลาคม 2015, หน้า 401-410
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exThanasak Lomthong, exSrisuda Hanphakphoom, "Optimization for Simultaneous Production of PLA Degrading and Raw Starch Degrading Enzymes by Thermophilic Filamentous Bacterium, Laceyella sacchari LP175 Using Agricultural Crops as Substrates", European Congress on Biotechnology, 10 - 17 กรกฎาคม 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2014 exThanasak Lomthong,, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุณลักษณธของเอนไซม์ย่อยแป้งดิบจากเชื้อแบคทีเรียทนร้อนที่มีเส้นใย Laceyella sacchari LP175", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย