พัฒนาการจากการฟื้นฟูพื้นที่เพลิงไหม้ ชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทอง

Publish Year International Journal 1
2015 exSasithorn Klaichom, inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some mutual relations for remaining local commercial community in Ta Chang market of Singburi province", Thammasat Review, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 58-70
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทองหลังเพลิงไหม้ 2548", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 142-171
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพกา เสนาะเมือง, อาจารย์, "การฟื้นฟูอัตลักษณ์และจิตวิญญาณตลาดศาลเจ้าโรงทอง", สถาปัตยปาฐะ: สถาปัตยกรรมในดินแดนสุววณภูมิ, 3 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย