ชีววิทยาอุณหภาพและสถานภาพของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในอนาคตอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ