การพัฒนากระดาษเคลือบด้วยแทนนินจากผลพลับฝาดเพื่อใช้เป็นถุงห่อผลไม้

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวีระศรี เมฆตรง, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย