การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์

Publish Year National Conference 2
2016 exพฤทธ์วรรณ เรืองเดช, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์, "การสะสมผลผลิตชีวมวลและผลผลิตเอทานอลตามทฤษฎีอ้อยพลังงานต่อการตอบสนองของระยะเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exจันทิมา ชื่นใจดี, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์, "อิทธิพลของพันธุ์ต่อผลผลิตและศักยภาพการให้ผลผลิตเอทานอลทางทฤษฎีของอ้อยพลังงาน (Saccharum spp. Hybrids) ในพื้นที่ภาคตะวันตก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย