Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  alginate gel beadalkalineAlkaline pretreatmentApplication of Enzyme in Lipid Modificationaquatic plantsbagassebanana leaveBiodieselBiogasbiological controlBioremediation Technology biosorptionBiotechnologyBox-Behnken DesignCandida shehatae KCCM 11422Candida shehatae TISTR 5843cat tailcow dungethanolFed-batchfed-batch fermentationFood bioactive compoundsFood chemistry and biochemistryFood processing and sensory evaluationFood qualityfungal formulationGamma-Polyglutamic acidglycerolysishydrolysateimmobilizationimmobilized lipaseImmobilized Yeast Cellsimmobilized yeast cells Jerusalem Artichokeleadleaf blight diseaseLignocelluloselipase AKLipids TechnologymonoacylglycerolsPacked-Bed ReactorPhysicochemical Hydrolysisphysicochemical pretreatmentPichia stipitis TISTR 5806Pineapple wasteSaccharomyces cerevisiae TISTR 5339Steam pretreatmentultrasonicWater hyacinthกระเจี๊ยบแดงการตรึงรูปการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสการปรับสภาพการปรับสภาพด้วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับสารเคมีการปรับสภาพด้วยวิธีทางกายภาพร่วมกับทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการผลิตแก๊สชีวภาพการผลิตเอทานอลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มสมุนไพรจุลินทรีย์ชานอ้อยชาอูหลงชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเซลล์ตรึงรูปเซลล์ยีสต์ตรึงรูปเซลล์อิสระถังหมักแบบแพคเบดนมน้ำตาลเนื้อลูกพรุนใบมะรุมปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดเปลือกส้มโอผักตบชวาลักษณะทางสัณฐานลิกโนเซลลูโลสวัชพืชน้ำวัฎจักรคาร์บอนวัสดุพยุงจากขยะธรรมชาติวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติวิธีการอบแห้งวิธีไดโครเมตวิธีบ็อกซ์-เบห์นเคนเศษเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสสารต้านอนุมูลอิสระสารหนูเส้นใยเซลลูโลสหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงเห็ดทางการค้าเห็ดป่าองค์ประกอบไขมันอัตราส่วนอาหารเอทานอลไอโดรไลเสสไฮโดรไลซิส

  Interest

  Enzyme Technology, Bioremediation Technology , Biotechnology, Lipids Technology, Application of Enzyme in Lipid Modification, Bioremediation Technology, Biodiesel

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ
  • พ.ค. 2566 - พ.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ
  • เม.ย. 2558 - มี.ค. 2562 รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2557 รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synthesis of monoacylglycerol rich in polyunsaturated fatty acids from tuna oil with immobilized lipase AKPawongrat R., Xu X., H-Kittikun A.2007Food Chemistry
  104(1),pp. 251-258
  95
  2Physico-enzymatic production of monoacylglycerols enriched with very-long-chain polyunsaturated fatty acidsPawongrat R., Xu X., H-Kittikun A.2008Journal of the Science of Food and Agriculture
  88(2),pp. 256-262
  31
  3Effects of alkaline combined with ultrasonic pretreatment and enzymatic hydrolysis of agricultural wastes for high reducing sugar productionSoontornchaiboon W., Kim S., Pawongrat R.2016Sains Malaysiana
  45(6),pp. 955-962
  27
  4Pathogenicity, host range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from ThailandPiyaboon O., Piyaboon O., Pawongrat R., Unartngam J., Chinawong S., Unartngam A., Unartngam A.2016Weed Biology and Management
  16(3),pp. 132-144
  25