การดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนโดยไคโตซานและไคโตซานที่มีการเชื่อมโยง

Publish Year International Conference 1
2014 exณิชชา อารุณโรจน์, inดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ADSORPTION OF Pb(II) AND Zn(II) IONS IN AQUEOUS SOLUTIONS ON CHITOSAN BEADS AND EPICHLOROHYDRIN CROSS-LINKED CHITOSAN BEADS", PACCON 2014 (Pur and Applied Chemistry International conference 2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวศรีประภา ภัทรพงษ์กุล, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับตะกั่วไอออนและแคดเมียมไอออนในสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 2, 10 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย