การศึกษากลุ่มของราไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียในรากกล้วยไม้รองเท้านารีที่พบในประเทศไทยด้วย Metagenomics