การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Pasteurella multocida ในสุกร โค และกระบือของประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและการใช้วัคซีนที่ยั่งยืน