การใช้สารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับการฉายรังสียูวีซีต่อการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli และ Salmonella ssp. ที่ปนเปื้อนในหน่อไม้ฝรั่ง

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, "Antimicrobial activity of chitosan coating onasparagus spears against Escherichia coli andSalmonella sp.", Acta Horticulturae, ปีที่ 1213, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 511-516
2018 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภา พ่วงนิ่ม, exพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, "Ultraviolet-C irradiation for reducing Escherichia coli and Salmonella sp. on asparagus spears", Acta Horticulturae, ปีที่ 1213, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 499-504
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, "Combination of Chitosan coating and Ultraviolet-C Irradiation for Reducing Escherichia coli and Salmonella sp. on Asparagus Spears", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 50-54
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, "ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับการฉายรังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณลิกนินและคลอโรฟิลล์ในหน่อไม้ฝรั่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 445-448
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายไคโทซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ Escherichia coli และ Salmonella sp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 69-72
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, "Combination of chitosan coating and ultraviolet-C irradiation for reducing Escherichia coli and Salmonella sp. on asparagus spears", 2015 International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2015), 6 - 7 เมษายน 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, "Antimicrobial Activity of Chitosan Coating on Asparagus Spears Against Escherichia coli and Salmonella sp.", The 3rd Asian Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension, 9 - 11 ธันวาคม 2014, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exsupa puangnin, exPanida Boonyaritthongchai, "Ultraviolet-C Irradiation for Reducing Escherichia coli and Salmonella sp. on Asparagus Spears", The 3rd Asian Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension, 9 - 11 ธันวาคม 2014, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 2
2016 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนิดา บุญญฤทธิ์ธงไชย, "ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับการฉายรังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณลิกนินและคลอโรฟิลล์ในหน่อไม้ฝรั่ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์, exพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli และ Salmonella sp.", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย