ปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่ออุบัติการณ์ของผู้ป่วยไข้เลือดออกและการจำแนกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อยุง Aedes agypti โดยใช้ Ecological Niche model เพื่อการป้องกันและการจัดการไข้เลือดออกในประเทศไทย