การศึกษาผลของรูปทรงสามมิติของนาโนพอร์ต่อการขนส่งสารและความเฉพาะเจาะจง สำหรับการทำนาโนพอร์เซนเซอร์ ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์