การเติบโต ผลผลิต และความหลากหลายของพรรณไม้ในส่วนป่าไม้พะยูงอายุ 33 ปี ที่ปลูกด้วยรูปแบบต่างกันในพื้นที่จังหวัดตราด