ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรครากปมของมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Potential of actinomycetes isolated from earthworm castings in controlling root-knot nematode Meloidogyne incognita", Journal of General Plant Pathology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 82, มิถุนายน - มกราคม 2016, หน้า 43-50
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเข้าทาลายรากมันสาปะหลังของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ที่แยกจากพืชอาศัยต่างชนิดกัน", วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, มกราคม - มิถุนายน 2017