Journal

การศึกษาการเข้าทาลายรากมันสาปะหลังของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ที่แยกจากพืชอาศัยต่างชนิดกัน
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ISSN: 2408252X)
9
9
-
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-