การลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียโดยใช้ยีสต์ทนกรดที่คัดแยกได้ในประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล