ผลของโปรแกรมการฝึกแรงต้านร่วมกับการฝึกไฮพ็อคเซียที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายและอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน

Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาวมะลิ ตั้งสุวรรณ, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, "The Effect of Resistance Training Combined Rope Snapping Training on Anaerobic Capacity", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exนายกิตติพัฒน์ กฤตผล, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชรินทร์ เขมรัตน์, "ผลของการเตรียมความพร้อม 2 สัปดาห์ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิกในสภาวะพร่องออกซิเจนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ในผู้มีน้ำหนักตัวเกิน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 , 28 - 29 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย