การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชนิดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year National Conference 1
2014 exPuttarawut Sumrit, inนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, "Aluminum initiators supported by asymmetric [ONNO']-type Salian ligands for the ring-opening polymerization of rac-lactide", The 5th research symposium on petrochemical and materials technology and the 20th PPC symposium on petroleum, petrochemicals, and polymers, 22 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย