อนุภาคนาโนทองคำในสารละลายไคโตซานในกรด และไคโตซานละลายน้ำ: การสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว ผ่านกลไกราดิโอไลซีสโดยการฉายรังสีแกมมา