การวิเคราะห์หาผลกระทบของขนาดการผลิตที่มีต่อแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกันโดยการจำลองสถานการณ์

Publish Year National Journal 4
2019 exกาญจนา จำนงค์นารถ, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "การดำเนินงานในโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะซ้ำกัน ตอนที่ 1 การดำเนินงานด้วยกำหนดเวลาการทางานที่ต่างกันระหว่าง CPM และ RSM", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 45-57
2014 exน.ส. ปาริชาติ ชูบ่อฝ้าย, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "สาเหตูความล่าช้าระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และการก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014
2013 exนายชาญวิทย์ กังพานิช, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดตารางทำงานแต่ละทรัพยากรด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 105-116
2013 exน.ส.ชยาภรณ์ ขุนชำนาญ, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของขนาดการผลิตในงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 549-559