ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของฝรั่งในอำเภอสามพรานจังหวัด นครปฐม

Publish Year National Journal 4
2014 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญระพี ทองอินทร์, "ผลขององศาการโน้มกิ่งต่อการเติบโตทางกิ่งใบของฝรั่งพันธุ์เย็นสอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 501-504
2013 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนิษา โรจนประเสริฐสุข, "แนวทางการใช้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตฝรั่งในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 85-95
2012 exนิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตฝร่งในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 13-23
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปาริฉัตร แพ่งผล, "การเจริญของผลฝรั่งพันธุ์เซินจู", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 225-228
Publish Year National Conference 4
2014 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เพ็ญระพี ทองอินทร์, "ผลขององศาโน้มกิ่งต่อการเติบโตทางกิ่งใบของฝรั่งพันธุ์เย็นสอง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exเอมอร เลิศสำราญ, "สถานภาพการผลิตและการตลาดของส้มโอเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์., 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.นิษา โรจนประเสริฐสุข, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพการผลิตฝรั่ งในอํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ศิริพร พรสวัสดิ์, "การเจริญของกิ่ง ยอดและใบฝรั่งพันธุ?เซินจู", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย