โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย

Publish Year International Conference 2
2014 exศิริลักษณ์ จริยภิญโญ, exดร ศิริพร ลาภเกียรติถาวร, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Pyrolysis of Jatropha Cake with Different Catalysts Using PY-GC/MS", The 8th International Conference on Materials Science and Technology, Thailand, Bangkok, 15 - 16 December 2014., 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศนิพร จั่นจตุรพันธ์, exดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร, exดร.วาสนา ฆ้องวงศ์, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Characterisation of Bio-Oil Product from Pyrolysis of Jatropha Cake", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013(PACCON2013), 23 - 25 มกราคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย