การศึกษาอิทธิพลของรอยประสานที่มีต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงานยางที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป

Publish Year International Journal 1
2013 exWatcharapong Chookaew, exJirachai Mingbunjurdsuka, exPairote Jittham, exNuchanat Na Ranong, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of Weldline Strength in Injection Molded Rubber Parts", Energy Procedia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 767-774