การศึกษาความหลากหลายของแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีและการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย