การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไคโตซานโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันโดยรังสีแกมมา: สารเติมแต่งสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 2
2015 exKongkaoroptham, Parichart, exPiroonpan, Thananchai, exHemvichian, Kasinee, exSuwanmala, Phiriyatorn, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate-graft-chitosan nanoparticles as a biobased nanofiller for a poly(lactic acid) blend: Radiation-induced grafting and performance studies", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 132, ฉบับที่ 37, ตุลาคม 2015
2014 exKamonwon Haema, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Stearyl methacrylate-grafted-chitosan nanoparticle as a nanofiller for PLA: Radiation-induced grafting and characterization", Radiation Physics and Chemistry 94 , ปีที่ 94, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 205-210
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, "LIGHT STABILIZER CONJUGATED STEARYLATE CHITOSAN NANOPARTICLE: A BIO-BASED ADDITIVE FOR RADIATION STERILIZED HEALTHCARE PACKAGING", The 4th International Conference on Biobased Polymers (ICBP2013), 25 - 28 กันยายน 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exSalita SAENGTHONG, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "FABRICATION OF POROUS CHITOSAN/SILK FIBROIN AS A SCAFFOLD MATERIAL USING ELECTRON BEAM", The 4th International Conference on Biobased Polymers (ICBP2013), 25 - 28 กันยายน 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exParichart Kongkaoroptham, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "MODIFICATION OF CHITOSAN WITH POLY (ETHYLENE GLYCOL) METHYL ETHER METHACRYLATE BY IRRADIATION AND ITS POSSIBLE USE AS A NANOFILLER FOR PLA", The 4th International Conference on Biobased Polymers (ICBP2013), 25 - 28 กันยายน 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี