การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไคโตซานโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันโดยรังสีแกมมา: สารเติมแต่งสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year International Conference 3
2012 exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKamonwan Haema, "Stearylated chitosan nanoparticle as a biodegradable nanofiller for PLA: radiolytic synthesis and characterization", The 10th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium IPaP's 2012, 14 - 19 ตุลาคม 2012, Cracow สาธารณรัฐโปแลนด์
2012 exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "STEARYLATED CHITOSAN NANOPARTICLE AS A BIODEGRADABLE NANOFILLER FOR PLA: RADIOLYTIC SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION STUDIES", The 10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium (RaP’2012), 14 - 19 ตุลาคม 2012, Krakow สาธารณรัฐโปแลนด์
2011 exนางสาวฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "GAMMA-RAYS INDUCED STEARYL-GRAFTED-CHITOSAN AS A NOVEL NANOFILLER FOR PLA BLENDS", 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 21 - 26 สิงหาคม 2011, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2013 exParichart Kongkaoroptham, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Radiation-induced graft copolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate onto chitosan as a compatible bio-based nanofiller for PLA", The 3rd Polymer Conference of Thailand, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย