ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ในยีนก่อโรคของเชื้อราโรคไหม้ในข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2013 exKasetsomboon T, exSureeporn Kate-Ngam, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Sequence variation of Avirulence gene AVR-Pita1 in rice blast fungus, Magnaporthe oryzae", Mycological Progress , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2013
2013 exZhang, H.-Y., exHe, D.-Y., exKasetsomboon, T., exZhou, H., exLi, P., exLi, X.-L., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exZhou, B., "Analysis of selected singleton transposable elements (SSTEs) and their application for the development of land PATE markers in Magnaporthe oryzae", Journal of General Plant Pathology, ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 96-104
Publish Year National Conference 1
2012 exนายธีระพงศ์ เกษตรสมบูรณ์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม, "ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนก่อโรคในเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ในข้าว", งานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย