Journal

Mycological Progress (ISSN: 18618952)
12
2
-
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2013
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ในยีนก่อโรคของเชื้อราโรคไหม้ในข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และก แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2018