การวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารโดยใช้พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างระดับโมเลกุลของสารที่ต้องการวิเคราะห์

Publish Year International Journal 1
2013 exSomyote Sutthivaiyakit, exChonticha Seeka, exNuanchawee Wetprasit, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "C-methylated flavonoids from Pisonia grandis roots", Phytochemistry Letters, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 407-411