เครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติสำหรับพูเลย์และพัดลมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน