การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 (Tamifphosphor) จากน้ำตาลแมนโนสและไรโบส

Publish Year International Conference 1
2013 exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Studies Towards the Synthesis of Tamiphosphor;a Potential Anti Swine Flu and Bird Flu drug:", The 2nd Taiwan-Thailand Bilateral Mini-Symposium on Chemistry for Creative Economyใ, 17 - 19 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย