หุ่นยนต์เก็บขยะริมชายฝั่งทะเลพลังงานแสงอาทิตย์

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Garbage Collection Robot on the Beach using Wireless Communications", The 3rd International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications , 27 - 28 มีนาคม 2014, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน