การจัดทำแผนที่ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปสู่แปลงมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์