กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช

Publish Year National Journal 1
2010 exนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการสะสมแอมโมเนียในพืชบางชนิด", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ special is, กันยายน 2010, หน้า 115-122
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ศิริพรรณ สุขขัง, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการสะสมแอมโมเนียในพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย