Conference

ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการสะสมแอมโมเนียในพืชบางชนิด
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
ชาติ
24 - 26 มีนาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-