การลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในชั้นเรียนปฐมวัย โดยใช้ชุดเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคม