การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Annual Concentration Report and Emission Sources Analysis of the Air Pollutants Measured by the Air Quality Monitoring Station", American Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 415-423
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exWongsorntam, K., inดร.สราวุธ เทพานนท์, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Effect of particulate matters from shipping activities around Si Racha Bay - Si Chang Island", EnvironmentAsia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 59-68
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นมลพิษของฝุ่นในงานวิจัยสิ่งแวดล้อม", Green Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 17, มกราคม 2011, หน้า 18-23
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphologies, Elemental Compositions and Heavy Metals of Airborne Particulate Matters Collected from AQM Station", the Siam Physics Congress (SPC2010), 25 - 27 มีนาคม 2010, อ.ไทรโยค กาญจนบุรี ประเทศไทย