การวิเคราะห์กระบวนการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสถานการณ์

Publish Year National Journal 3
2020 inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, exกาญจนา จำนงค์นารถ, "การดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะซ้ำกัน ตอนที่ 2 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกำหนดเวลาทำงานที่วิเคราะห์ตามหลักการ RSM", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า ---
2010 exชัยยศ ลักษณะวิลัย, inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ในการวางแผน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 35-42
2010 exนายอัครวิทย์ สุวรรณจันทร์ , inดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรทรัพยากรแบบกลุ่มคนงานเฉพาะ และ การใช้คนงานร่วมกัน ของงานก่อสร้างที่มีรูปแบบซ้ำๆกัน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 79-88