การทดลองใช้โป๊ะเชือก; เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 2
2014 inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exนายเกริก วงศ์สอนธรรม, inนายอลงกต อินทรชาติ, exชุติภา ทรัพย์สอน, exพนิดา แพนลา, exมนัสศิริ พุ่มสงวน, "ปริมาณโลหะหนักในปลาทะเลที่จับได้จากโป๊ะเชือกบริเวณอ่าวศรีราชาจังหวัดชลบุรี", การประชุมประจำปีกรมควบคุมมลพิษ 2557 “มุมมองการจัดการมลพิษประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับการเข?าสู?ประชาคมอาเซียน” (Thailand’s Perspective in Pollution Management and climate change: A step to AC), 7 - 9 สิงหาคม 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2013 inนายอลงกต อินทรชาติ, exอัศนีย์ มั่นประสิทธิ์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "การทดลองใช้โป๊ะเชือกชนิดโชโก-เอมิเพื่อการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย