Conference

Article
การทดลองใช้โป๊ะเชือกชนิดโชโก-เอมิเพื่อการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-