การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1

Publish Year National Conference 3
2012 exปริฉัตร รัตนผล, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการตรวจสอบปริมาณอะมิโลสโดยใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเสาวลักษณ์ อัคราช, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์จัดกลุ่มความต้านทานเชื้อโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ปรับปรุงด้วยเชื้อที่เก็บรวบรวมใหม่", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๙ สาขาพืช, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปาริฉัตร รัตนผล, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับการทำหน้าที่ของยีนความหอมในข้าว", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๙ สาขาพืช, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย