การพัฒนาวัสดุดูดซับสังเคราะห์โพลิเมอร์ของกรดอนาคาร์ดิก โดยกรรมวิธีโมเลกุลออกแบบเพื่อการแยกกลูโคส-ฟรุกโตส

Publish Year National Conference 1
2009 exณัฐวัฒน์ วิญญา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "วัสดุดูดซับสังเคราะห์จากกรดอะนาคาร์ดิกโดยกรรมวิธีโมเลกุลลอกแบบเพื่อดูดซับกลูโคสและฟรุกโตส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย