การจำลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในช่วงระหว่างการตกผลึกของพอลิเมอร์ภายใต้สภาวะที่มีการกระจายตัวของอุณหภูมิ

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exฐิติพร สุขสด, "Monte Carlo Simulation of Morphological Development during Polymer Crystallization in a Temperature Gradient: A Case Study of Syndiotactic Polypropylene", MACRO2010, 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exWoramet Suwanchompoo, exChonchanok Vijaksanapong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Boundary Conditions on Morphological Development during Polymer Crystallization: A Monte Carlo Simulation", MACRO2010, 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2008 exSuksot T, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Morphological Development during Polymer Crystallization with Heterogeneous Nucleation in a Temperature Gradient", The 18th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference , 20 - 21 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย